SERVICII SILVICE-IMPADURIRI, COMPLETARI, INTRETINERE CULTURI , TAIERI DE INGRIJIRE

 

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR

PIATRA CRAIULUI R.A.

Str. Postăvarului Nr. 5 Zărneşti – Braşov

Tel : 0040 268 223 007 Fax 0040 268 223 007

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. 420/30.01.2015

                                                                                                   

                                                                                                   Aprobat : Conducatorul Unitatii

                                                                                                   Director General,

                                                                                                      Ing. Rozorea George Gabriel

 

 

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

 

 

SECTIUNEA I.AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

 

Denumire: REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR PIATRA CRAIULUI RA

Adresă: Strada Postavarului nr. 5, Zărneşti, jud. Braşov

Localitate:  ZĂRNEŞTI

Cod poştal: 505800

Ţara: România

Persoana de contact: Ing. Banciu Ionut Sorin

Telefon: 0268/223007

E-mail:- rplppiatracraiuluira@yahoo.com

Fax: 0268/223007

Adresa/ele de internet :

Adresa de contact : Str. Postăvarului, Nr. 5, Zărneşti, Jud. Braşov Cod: 505800

 

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

 

   X□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

      □ Altele.

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

                                                           X □ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

                                                              □ Altele: completati anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

                                                             X□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

                                                              □ Altele: completati anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

 

! Pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialog competitiv, autoritatea contractanta va avea in vedere termenele reglementate de prevederile legislative in vigoare.

 

 

            I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)          

 

* Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

* Servicii publice generale

* Agenţie/birou naţional sau federal

* Apărare

* Colectivitate teritoriala

* Ordine si siguranţă publica

* Agenţie/birou regional sau local

* Mediu

* Organism de drept public

* Afaceri economice si financiare

* Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

* Sănătate

 

* Construcţii şi amenajări teritoriale

 

* Protecţie socială

 

*Recreere, cultura si religie

 

*Educatie

 * Altele (precizati): Alte institutii guvernate de legea publica

* Altele (precizati):   Administrare fond forestier proprietate publică

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da |__| NU |_X_|

 

 

Sau, dupa caz:

*Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica

* Apa

* Electricitate

* Servicii postale

* Prospectare si extragere a gazului si petrolului

* Servicii feroviare

* Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi

* Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

 

* Activitati portuare

 

* Activitati aeroportuare

 

 

 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II. 1.1) Denumirea data  contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta:

“Servicii silvice de taieri de ingrijire, impaduriri integrale si completari, lucrari de intretinere a regenerarilor si ARN, intretinere culture in pepiniere si solarii“

II. 1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor:

Servicii silvice - taieri de ingrijire, impaduriri integrale si completari, lucrari de intretinere a regenerarilor si ARN, intretinere culture in pepiniere si solarii

Fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA

(a) Lucrări |_|

(b) Produse     | _|

(c) Servicii |X|

Execuţie |_|

Proiectare şi execuţie |_|

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă |_|

Cumpărare    | _ |

Leasing |_|

Închiriere |_|

Cumpărare în rate |_|

Categoria serviciului

2A |_|

2B |X|

(Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A, fie din Anexa 2B.)

Principala locaţie a lucrării:

 

Cod CPV/CPSA

 

Principalul loc de livrare:

 

Cod CPV/CPSA

 

Locul principal de prestare:

Fond forestier administrat de RPLP Piatra Craiului RA

Cod CPV

77231600-4

77200000-2

77231800-6

 

II.1.3) Procedura implica:

Un contract de achizitii publice                                                                                         X□

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                                               □

Încheierea unui acord-cadru:                                                                                                   □

 

 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru(dupa caz)

                                                                                  NU ESTE CAZUL

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de participanti la acordul-cadru preconizat.

Acord-cadru cu un singur operator economic             □

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru 

                                           da □ nu □Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP:

da □ nu □

Durata acordului-cadru: Duratain ani: □□ sau in luni: □□□

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani:

.........................

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru(dupa caz; numai in cifre):

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

          Obiectul contractului îl reprezintă achiziţionarea serviciilor silvice:

·         servicii de împădurire şi completari

·         servicii de întreţinere a regenerărilor

·         servicii de executare a tăierilor de îngrijire

·         servicii de intretinere culturi in pepiniere silvice si solarii

Serviciile silvice sunt necesare a fi prestate pentru fiecare lot in parte, conform specificatiilor din anexa la Caietul de sarcini.

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

Vocabular principal

 

Obiect principal

77231600-4

77200000-2

77231800-6

Servicii silvice

Obiect(e) suplimentar(e)

NU ESTE CAZUL

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)            da □ nu X□

 

II.1.8) Impartire in loturi(pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da x□ nu □

Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru :

un singur lot                                  □

unul sau mai multe loturi                          X □

toate loturile                                                           □

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                       da □ nu □

da |_|nu | X |

           

 

 

 

 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul: Conform prevederilor Caietului de sarcini

 Lista de cantitati este prezentata ca anexa la caietul de sarcini

 

Valoarea estimata totala a procedurii fara TVA: 960.132,00                                     Moneda: LEI

Dupa cum urmeaza:

Lot 1 – Poiana Marului: 38.318,00 lei fara TVA

Lot 2 – Vulcan: 210.429,00 lei fara TVA

Lot 3 – Zarnesti: 711.385,00 lei fara TVA

 

11.2.2) Opţiuni                                                                                               da |_| NU | X |

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

Durata in luni: 10 sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor)

 

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da □ nu X□

 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare       1,2%                                                                                     da X□ nu □

Cuantumul garantiei de participare este distinct pentru fiecare lot in parte pentru care candidatul depune oferta, respectiv:

-          LOT 1 – POIANA MARULUI – 459,81 LEI;

-          LOT 2 – VULCAN – 2.525,14 LEI;

-          LOT 3 – ZARNESTI – 8.536,62 LEI

1)         - cuantumul garantiei de participare este de 1,2% din valoarea estimata a fiecarui lot in parte (care trebuie sa fie ≤ decat 2% valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie retinuta in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006);

2)         - perioada de valabilitate a garantiei de participare „este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei”

3)         - modalitatea de constituire este reglementata de art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006, iar autoritatea contractanta permite si posibilitatea depunerii la casierie a sumei in numerar .

Garantia de participare este stabilita conform prevederilor art. 43^1, alin.2, lit.a din OUG 34/2006 si este detaliata anterior (respectiv 1,2% din valoarea estimate pe fiecare lot). Detalierea valorii garantiei de participare pe loturi se regaseste si in anuntul de participare.

In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie si CNSC respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului 1% din valoarea estimata, cf art.278^1 alin. 1 lit. a din OUG 34/2006. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Forma de constituire a garantiei de participare:

a. virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se depune in original la sediul AC in cadrul documentelor de calificare, pana la data si ora limita la care autoritatea contractanta va proceda la deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in cuantumul si pentru perioada prevazuta anterior.

b) Ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pana la data si ora la care autoritatea contractanta deschide ofertele.

c) Plata in numerara la casieria autoritatii contractante, pana la data si ora la care autoritatea contractanta deschide ofertele. Cont: RO 82 BRDE 080SV 3432 6590800, RO 19113639.

In situatia in care IMM-urile beneficiaza de prevederile Legii 346/2004, ofertantii au obligatia de a include in documentele de calificare dovada ca sunt IMM-uri.

Lipsa acesteia din cadrul documentatiei va atrage respingerea ofertei conform HG 925/2006 art.33 alin 3 lit.B).

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                da X□ nu □

 

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Cuantumul acesteia, este de 5% din preţul contractului, fără TVA.

De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit

BUGET REGIE

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da |__|NU |_X_|

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Informatii privind asociere

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Daca toti asociatii se incadreaza in mod individual in categoria IMM acestia pot beneficia de reducerea de 50% a cerintei privind nivelul cifrei de afaceri.

 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiţii speciale

Alte condiţii particulare referitoare la contract

Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere)

Altele (dacă DA, descrieţi)

da |_|

da |_|

da |_|

NU | X |

NU | X |

NU | X |

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Pentru consultarea legislatiei  in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro.

        III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Certificat constatator

Cerinţă obligatorie:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, din care sa rezulte adresa actuala.

Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si se prezinta in original..

Se ofera participantilor la procedura posibilitatea prezentarii certificatului constatator emis de O.N.R.C. in forma electronica, avand incorporate, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa – modul de obtinere serviciul InfoCert https://portal.onrc.ro.

Pentru persoane juridice straine

Se vor depune documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

III.2.1a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

Documentele se vor prezenta in original sau copie conform cu originalul

I.                   Art. 180

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, prezentata si de tertul sustinator daca este cazul

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

II.                Art. 181

 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţă, prezentata si de tertul sustinator daca este cazul

 

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

 

Cerinţă obligatorie: Completare formular din documentatia de atribuire

 

Certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale eliberat de Direcţia de impozite şi taxe localela care este arondat operatorul economic.

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta – prezentare in forma originala.

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

 

Certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta – prezentare in forma originala.

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

 

Certificat de participare la procedura cu oferta independenta

 Solicitat |X| Nesolicitat|_|

Cerinţă obligatorie: Completare formular din documentatia de atribuire

 

Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Cerinţă obligatorie: Completare formular din documentatia de atribuire

 

Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese), se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator.

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Cerinţă obligatorie: Completare formular din documentatia de atribuire

Persoanele ce detin functii de decizie sunt:

Director General – Ing. Rozorea George Gabriel

Director Economic – Ec. Barbu Marieta

Membrii comisiei de evaluare:

Inginer Sef: Banciu Ionut Sorin

Consilier juridic: Vasii Catalin

Dr. inginer: Toader Alin

Ec. Tamas Elena

Ec. Garbacea Gabriela

Inginer silvic: Popescu Norocel

Responsabil achizitii: Nagy Alina Petronela

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, conform art. 183 din OUG 34/2006

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

 

Persoane juridice/fizice române

Cerinţă obligatorie:

Certificatul constatator se poate depune in oricare din formele : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea – conform cu originalul sau electronic.

 

 

Persoane juridice/fizice străine

Cerinţă obligatorie:Pentru persoane juridice straine - se vor depune documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

 

Atestatul de exploatare

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

 

Prezentare document in original si copie conform cu originalul.

Cazierul tehnic

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Prezentare document in original si copie conform cu originalul.

Dovada atestarii conform Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic aprobate prin Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 718/2010, pentru grupele de lucrari prevazute la art.7 lit c) si/sau d)

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Cerinţă obligatorie:Prezentare document in forma originala si copie

Standarde de asigurare a calitatii

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Cerinţă obligatorie: Prezentare certificat ISO 9001/2008 sau echivalent

 

Declaratie pe prorpia raspundere privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care

poate dispune pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Formularul este prezent în cadrul documentatiei de atribuire,

Si va cuprinde utilajele, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.

Informatii referitoare la personalul de specialitate – relevant pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului - formularul este prezent în

cadrul documentatiei de atribuire. Va cuprinde informatii referitoare la

personalul de care dispune sau al carui angajament de participare a fost

obtinut de ofertant. Ofertantul trebuie sa dispuna de personal necesar

pentru indeplinirea contractului. Persoanele propuse pot fi angajati proprii sau colaboratori

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Lista personal angajat permanent la data de 31.12.2014, vizata de ITM (minim 10 persoane)

III.2.2) Capacitatea economica si financiară

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Bilant contabil vizat si inregistrat de organelle competente

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Pentru exercitiile financiare la 31.12.2013, 31.12.2012, 31.12.2011. Daca este incheiat bilantul la 31.12.2014 se va depune si acesta. Documentele se prezinta in copei cu mentiunea conform cu originalul

Cifra de afaceri

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Fisa centralizatoare a situatiei economico-financiare a ofertantului cu indicarea cifrei anuale medii de afaceri pe ultimii 3 ani 2014, 2013, 2012 – conf. Art.185, alin.1, lit.c – formular model prezentat in sectiunea Formulare; Pentru prezentarea cifrei de afaceri, echivalenta leu-valuta se va face tinand cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR prin htpp://www.bnr.ro. Nota: nu se va lua in considerare anul in curs.

 

Informatii privind sustinerea economica si financiara

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert. Indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op. ec. si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia caredetermina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si 181 lit. a), c1), d) din OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare.

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

 

 

 

Lista principalelor servicii de de taieri de ingrijire, impaduriri integrale si completari, lucrari de intretinere a regenerarilor si ARN, intretinere culturi in pepiniere si solarii prestate în ultimii 3 ani

– formularul este prezent în cadrul documentatieide atribuire. Acestea se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul

economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Formularul este prezent în cadrul documentatiei de atribuire.

Acestea se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic

Autorizatie de mediu

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Prezentare document in original si copie conform cu originalul.

Dovada inexistentei litigiilor in derularea contractelor anterioare mentionate in formular precum si procesele verbale incheiate cu ocazia finalizarii acestor contracte.

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Certificate constatoare initiale/finale

Procese verbale de receptie la terminarea prestarii serviciilor

Declaratie pe propria raspundere

Informatii privind partea din contract pe care operatorul are, eventual intentia sa o subcontracteze. In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica conform art.11 din HG. 925, impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractar, din care sa reiasa clar partea pe care doreste sa o subcontracteze, conform art. 188 alin. 2, din OUG 34/2006.

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Completare formular

Informatii privind asocierea

Solicitat |X|Nesolicitat|_|

Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Daca toti asociatii se incadreaza in mod individual in categoria IMM acestia pot beneficia de reducerea de 50% a cerintei privind nivelul cifrei de afaceri.

 

V.5). Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare

 Nu este cazul

III.2.4) Contracte rezervate(dupa caz)                                                                                           □da □ Xnu

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                         □

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate            □

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA IV. PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1. 1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                    Offline X □     On line

 

IV.1.1.a) Tipul procedurii

Licitaţie deschisă |X|

Negociere cu anunţ de participare |_|

Licitaţie restrânsă |_|

Negociere fără anunţ de participare |_|

Licitaţie restrânsă accelerată |_|

Cerere de ofertă|_|

Dialog competitiv |_|

 

Concurs de solutii      □                                                                                       Deschis  □   Restrans □

Numarul de participanti estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participle

Nu este cazul

IV.1.3)Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Nu este cazul

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire

 

Cel mai mic pret                                                                                                                                                      X □

! În cadrul contractelor de prestări servicii pentru care valoarea totală a prestaţiei nu poate fi obţinută/stabilită, criteriul de atribuire „preţul cel mai scazut” poate fi exprimat şi sub forma unui tarif mediu /sumă de tarife ponderate.

 

sau

 

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        da□ nu X □

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)”

Nu este cazul

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

Nu este cazul

 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu X □

Daca da,

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie

Numarul si data publicarii in SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X      □     □     □     □

 

Altele: ____________________________________________________________________________-

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E. 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei licitatii deschise,cerere de oferte)

durata in luni: □□□ sau in zile: 90  (de la termenul limita de primire a ofertelor)

 

! Se va corobora cu perioada minima de valabilitate a garantiei de participare.

! Perioada trebuie sa fie exprimata in aceeasi unitate de masura ca si perioada de valabilitate a garantiei (ex. garantia in nr.zile si oferta in zile).

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □      nu X □

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) ___________________________________________________________________________________________________

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz)

___________________________________________________________________________________________________

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         nu □

 

            

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □

 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz)

 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

 

Propunerea tehnica cuprinde:

Anexa la caietul de sarcini – respectiv devizele pe categorii de lucrari intocmite de catre compartimentele de specialitate din cadrul AC.

Ofertantul isi asuma responsabilitatea respectarii anexei privind categoriile de servicii ce se impun a fi prestate, in acest sens aceste anexe vor fi acceptate prin aplicarea semnaturii si stampilei ofertantului.

 

 

CLAUZE CONTRACTUALE:

Proiect de contract – regasit in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

 

Potrivit art.36 alin.(2), lit.b) din HG nr.925/2006 oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta, formular pus la dispozitie de autoritatea contractanta in sectiunea FORMULARE.

Atentie: Formularul de oferta prezinta si anexa (pentru fiecare lot in parte).

! Modul de stabilire a ofertei castigatoare este potrivit criteriului de atribuire stabilit – cel mai mic pret.

 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA, strada Postăvarului, nr. 5, Zărneşti, jud. Braşov, birou secretariat, cu mentiunea “A nu se deschide pana la data de 27.02.2015”, ora 11.00.

La plicul (coletul) continand oferta, se va atasa intr-o folie transparenta lipita de plic (colet) scrisoarea de inaintare, imputernicirea scrisa din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la deschidere si dovada in original de constituire a garantiei de participare.

Documentele privind eligibilitatea si calificarea vor avea un opis, cu prezentarea denumirii documentelor si pagina la care se afla acestea

Fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampliata de catre ofertant.

Oferta se va depune intr-un singur exemplar (original), pana la data de 27.02.2015, ora 10.00

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da X□ nu □

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: 15.01.2016 – 15.01.2016

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare             da □ nu X □

Tipul de finantare:

Cofinantare                                      □

Credite externe cu garantia statului □

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Alte fonduri.   – Buget propriu     X □

 

 

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

In cazul „extrem” in care doua sau mai multe oferte in cadrul procesului de evaluare vor obtine acelasi punctaj (deci se vor afla la egalitate), atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua oferta in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta este cea mai avantajoasa din punct de vedere „pretul cel mai scazut”.

VI.4) CAI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos , Nr. 6, Sector 3, Bucuresti

Localitate: Bucureşti    Cod poştal: 030084  Ţara: România

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 021 310 46 41

Adresă internet: www.cnsc.ro  Fax: 021 310 46 42

 

Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Braşov

Adresă: Braşov, b-dul Eroilor nr. 5,      

Localitate: Braşov        Cod poştal: 500007 Ţara: România

E-mail:             Telefon: 0268-41.37.41

Adresă internet: www.cabv.home.ro    Fax: 0268-47.51.46

 

 

Nume  si  prenume

Functia

Data

Semnatura

Intocmit

Nagy Alina Petronela

Responsabil achizitii

 

 

Vizat

Vasii Catalin

Consilier juridic

 

 

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA

CAIET DE SARCINI SI ANEXE (+ERATA)

FORMULARE

ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA

MODEL CONTRACT