SERVICII SILVICE 2015

Nr. 2860  din 09.06.2015

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA

ACHIZITIE SERVICII ANEXA 2B

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  site: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURADEATRIBUIRE APLICATA: Licitatie publica deschisa, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii silvice - taieri de ingrijire, lucrari de intretinere a regenerarilor si ARN, intretinere culturi in pepiniere si solarii, categoria 27 din Anexa 2B la HG 34/19.04.2006 cod CPV: 77231600-4, 77200000-2, 77231800-6.
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Serviciile silvice ce fac obiectul procedurii sunt prezentate ca anexa la Caietul de sarcini.
 6. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 7. Acord cadru: Nu este cazul
 8. Divizare pe loturi: nu.
 9. DURATA CONTRACTULUI: 6 luni
 10. VALOAREA ESTIMATA TOTALA A PROCEDURII: 656.945,00 lei fara TVA respectiv 149.305,68 euro (1 e = 4,40 lei).
 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 12. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral la sediul institutiei (pct. 1), birou achizitii publice, zilnic pana la data de 16.06.2015  intre orele 8.00-16.00, distribuita in mod gratuity, sau pe pagina web a institutiei.
 13. Termen limita de primire a ofertelor:  19/06/2015, ora 10.00
 14. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 15. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 16. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 19/06/2015, ora 11.00
 17. Garantii solicitate: garantie de participare in cuantum de 1,2% din valoarea estimata a contractului, respectiv 7.883,34 lei  (modalitatea de constituire conform Fisei de date)
 18. Modalitati de finantare: Buget propriu
 19. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele ), neprezentarea unuia/mai multor documente de calificare si selectie atrage descalificarea ofertantului.
 20. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile
 21. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 22. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare, raspunsurile se vor transmite pana cel tarziu la data de 16.06.2015.

 

Nume  si  prenume

Functia

Data

Semnatura

Verificat

Ing. Rozorea George Gabriel

Director General

 

 

Intocmit

Nagy Alina Petronela

Responsabil achizitii

 

 

DESCARCA CAIET DE SARCINI

DESCARCA ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI

DESCARCA FISA DE DATE

DESCARCA FORMULARE

DESCARCA ANEXA OFERTA FINANCIARA

DESCARCA MODEL CONTRACT