SERVICII EXPLOATARE DRUM AUTO-OCT 2015

INVITATIE DE PARTICIPARE

La cererea de oferte pentru achizitia de servicii exploatare masa lemnoasa toate fazele la drum auto cu un volum de  1.790 mc

 

 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Regia Publica Locala a Padurilor “PIATRA CRAIULUI” R.A., cu sediul in Judetul Brasov, Oras Zarnesti, Str. Postavarului, nr. 5, tel/fax 0268/223007, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pagina web: www.rplp-piatracraiului.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE APLICATA: cerere oferte, in plic inchis fara a fi organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica, finalizata prin incheirea unui contract de achizit publica.
 3. LOCUL PRESTARII SERVICIILOR: Fond forestier administrat de catre RPLP Piatra Craiului RA
 4. CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR: Servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat -  pentru un volum de 1.790 mc masă lemnoasă pe picior constituite pe loturi care vor fi recepţionate la drum auto, cod CPV: 7.7.2.1.1.1.0.0.-3
 5. CANTITATEA SERVICIILOR: Detalierea loturilor se regaseste in prezentul anunt la pct. 21.

Nota: Prestarea serviciilor este rezervata numai agentilor economici atestati in activitatea de exploatari forestiere a lemnului, in conformitate cu O.M. 223/2008.

 1. Achizitionare servicii similare: nu este cazul
 2. Acord cadru: Nu este cazul
 3. Divizare pe loturi: conform caietului de sarcini
 4. DURATA CONTRACTULUI: 5luni incepand de la data adjudecarii contractului.
 5. VALOAREA ESTIMATA TOTALA A ACHIZITIEI: 143.104,67lei fara TVA, echivalent euro 1 e = 4,45 lei, respectiv 32.158,35 euro.
 6. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta depunerea de oferte alternative
 7. Solicitare documentatie: documentatie disponibila integral pe site-ul AC, www.rplp-piatracraiului.ro.
 8. Termen limita de primire a ofertelor:  02.10.2015,ora 10.00
 9. Adresa la care se transmit: Sediul AC (pct 1)
 10. Limba de redactare a ofertelor: Romana
 11. Data ora si locul deschiderii ofertelor: sediul AC, 02.10.2015, ora 11.00
 12. Modalitati de finantare: Buget propriu
 13. Criterii de calificare: conform Fisei de date (se vor respecta integral cerintele )
 14. Perioada de valabilitate a ofertei: 90zile
 15. Criteriu de atribuire: “pretul cel mai scazut”
 16. Detalierea loturilor si evidentierea garantiei de participare:

Nr. LOT

Partida

Denumire

Supr. HA

Felul Taierii

UP

u.a.

Volum brut mc

Valoare estimata lei

Garantie participare 1,5%

-lei-

 
 
 

1

954

Vl. Plaiului

18.00

Progresiva 2

I Zarnesti

81A

1002

82.643,76

1.239,66

 

2

926

Vl. Plaiului

16.00

Progresiva 2

I Zarnesti

95A

455

33.014,70

495,22

 

3

211

Vl. Molidisului

7.40

Progresiva racordare

I Zarnesti

57A

333

27.446,21

411,69

 

TOTAL

 

 

 

 

 

1790 mc

143.104,67

2.146,57

 

 

 1. Informatii suplimentareprivind loturile: Loturile sunt prezentate in C.S. Fiecarui lot ii corespunde o partida constituita de AC. Se pot depune oferte separate pentru unul, mai multe sau toate loturile constituite. Formularul de oferta financiara si anexa acestuia permite acest lucru.
 2. Alte informatii: cu privire la DEPO prin solicitare de clarificare.

DESCARCA CAIET DE SARCINI

DESCARCA DECLARATIE

DESCARCA FISA DE DATE

DESCARCA FORMULARE

DESCARCA MODEL CONTRACT

DESARCA ANEXA LA OFERTA