Regulament achizitii publice servicii anexa 2B

 

Regulament privind atribuirea contractelor de achizitie de

servicii prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006

 

 

 

CAP. I Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1 Scop. Principii

 

ART. 1

Prezentul Regulament stabileste procedurile de atribuire a contractului de achizitie de servicii prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006.

 

ART. 2

(1) Scopul prezentului Regulament il constituie:

a) promovarea concurentei intre operatorii economici;

b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;

c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie;

d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) eficienta utilizarii fondurilor;

g) asumarea raspunderii.

 

SECTIUNEA a 2-a Definitii

 

ART. 3

In sensul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) contract de achizitie – contractul incheiat in scris intre RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti pe de o arte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect prestarea de servicii prevazute

in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006;

b) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de catre RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contract sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, negocierea, cererea de oferte ;

c) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde

toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;

d) regie – RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti

e) operator economic - oricare prestator de servicii – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup

f) de astfel de persoane care ofera in mod licit pe piata servicii in sensul prezentului regulament;g) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, sau negociere;

h) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, sau negociere;

i) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;

j) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic

intr-un contract de achizitie; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;

k) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva;

l) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;

m) acceptarea ofertei castigatoare - actul juridic prin care RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie care va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;

n) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile prezentului Regulament, parte intr-un contract de achizitie;

o) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;

p) “scris” sau “in scris” – orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;

r) servicii – serviciile prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006;

s) unitate achizitoare – RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti sau unitatile sale;

t) vocabularul comun al achizitiilor publice – CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente;

u) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare;

ART. 4

(1) Contractul de servicii este acel contract de achizitie, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in anexa 2B.

(2) Contractul de achizitie care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.

ART. 5

Contractul de achizitie care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat contract de servicii daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor.

 

CAP. II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie

SECTIUNEA 1 Reguli generale

ART. 6

RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti are obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 2 alin. (2) in relatia cu operatorii economici interesati sa participe la

procedura de atribuire.

ART. 7

Procedurile de atribuire a contractului de achizitie sunt:

a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a

depune oferta;

c) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia;

d) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care se solicita oferte de la mai multi operatori economici.

ART. 8

Se pot achizitiona direct servicii, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare serviciu. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie.

ART. 9

Este interzisa divizarea contractului de achizitie in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si de a utilize metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentului Regulament care instituie obligatii in raport cu anumite praguri valorice.

ART. 10

Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului Regulament, RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti au obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

 

SECTIUNEA a 2-a Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie

ART. 11

Estimarea valorii contractului de achizitie se realizeaza la nivelul fiecarei unitati a regiei. Fiecare unitate are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului.

ART. 12

Valoarea estimata a contractului de achizitie trebuie sa fie determinata inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, in cazul in care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul transmiterii invitatiei de participare.

ART. 13

(1) In cazul in care se propune sa se atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif mediu lunar,

atunci metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:

a) cand durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata avand in vedere intreaga durata a contractului;

b) cand durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata trebuie calculata multiplicand valoarea lunara cu 48.

(2) In cazul in care se propune sa se atribuie un contract de servicii care trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca baza de

calcul:

a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12 luni, ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni, in privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;

b) fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei prestatii.

(3) In cazul in care se propune sa se achizitioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 59, atunci se poate aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.

ART. 14

In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa Incheie un acord-cadru, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa durata.

 

SECTIUNEA a 3-a Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire

ART. 15

(1) In cadrul documentatiei de atribuire trebuie sa se precizeze orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:a) informatii generale privind unitatea care initiaza procedura de atribuire a contractului, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;

d) caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de negociere;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V – sectiunea a 3-a;

g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

ART. 16

(1) In documentatia de atribuire se pot preciza institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.

(2) In documentatia de atribuire trebuie precizate regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii, sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective. In acest caz, trebuie solicitat operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

ART. 17

(1) Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

(2) Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui serviciu sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa corespunda necesitatii unitatii achizitoare.

(3) Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, tehnologii si metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde

relevante sau altele asemenea.

(4) Specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil, necesitatilor/ exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu

dizabilitati.

(5) Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de

natura sa restranga concurenta intre operatorii economici.

(6) Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, este obligatoriu sa se defineasca

specificatiile tehnice:

a) fie prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde

internationale sau la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale. Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea sau echivalent;

b) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, care trebuie sa fie suficient de précis descrise incat sa permita ofertantilor sa determine obiectul

contractului de achizitie, iar unitatii achizitoare sa atribuie contractul respectiv;

c) fie atat prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la  lit. b), cat si prin referirea la standardele, omologarile

tehnice, specificatiile tehnice comune, prevazute la lit. a), ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si cu cerintele functionale respective;

d) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevazute la lit. b), pentru anumite caracteristici, si prin referirea la standardele sau omologarile tehnice, prevazute la lit. a), pentru alte caracteristici.

ART. 18

(1) In cazul in care specificatiile tehnice din caietul de sarcini se definesc, prin modalitatea prevazuta la art. 17 alin. (6) lit. a), atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca serviciile prevazute in propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentata satisface intr-o maniera echivalenta cerintele definite prin specificatiile tehnice.

(2) In cazul in care specificatiile tehnice din caietul de sarcini se definesc prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, atunci nici o oferta nu poate

fi respinsa daca ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca serviciile oferite asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu:

a) un standard national care adopta un standard european:

b) o omologare tehnica europeana;

c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;

d) un standard international;

e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.

ART. 19

(1) Performantele si cerintele functionale prevazute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificatiile tehnice, pot include si caracteristici de mediu.

(2) In cazul in care se solicita indeplinirea anumitor caracteristici de mediu in ceea ce priveste performantele si cerintele functionale, atunci se pot utiliza, integral sau partial, specificatii definite prin “etichete ecologice” europene, (multi)nationale sau prin orice alte “etichete ecologice”, daca se indeplinesc, in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor serviciilor a caror prestare reprezinta obiect al contractului de achizitie;

b) cerintele pentru “eticheta ecologica” au fost elaborate pe baze stiintifice;

c) “eticheta ecologica” a fost adoptata printr-o procedura specifica ce a permis implicarea tuturor partilor interesate – organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori, organizatii de mediu;

d) “eticheta ecologica” este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate.

(3) in caietul de sarcini se poate preciza faptul ca serviciile oferite care detin o anumita “eticheta ecologica”  sunt considerate ca indeplinesc implicit specificatiile tehnice solicitate. Pe de alta parte, autoritatea contractanta nu are dreptul de a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca serviciile ofertate nu detin “eticheta ecologica” precizata, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate.

ART. 20

(1) Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicatie, dar numai in mod exceptional, in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 17 si 18 si numai insotita de mentiunea sau echivalent.

ART. 21

In cadrul documentatiei de atribuire se poate impune in masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, conditii speciale de indeplinire a contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.

ART. 22

(1) Se poate opta pentru una dintre urmatoarele modalitati de obtinere a documentatiei de atribuire de catre operatorii economici:

a) asigurarea accesului direct, nerestrictionat si deplin, prin mijloace electronice, la continutul documentatiei de atribuire;

b) punerea la dispozitie oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare a unui exemplar din

documentatia de atribuire, pe suport hartie si/sau pe suport  magnetic.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), se poate stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire, cu conditia ca acest pret sa nu depaseasca costul ultiplicarii

documentatiei, la care se poate adauga, daca este cazul, costul transmiterii acesteia prin posta.

SECTIUNEA a 4-a Reguli de participare la procedura de atribuire

ART. 23

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

ART. 24

Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestart numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.

ART. 25

(1) Se poate impune ca participarea la procedura deatribuire sa fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale.

(2) In cazul in care se decide sa se limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizata explicit in anuntul de participare la procedura de atribuire.

ART. 26

(1) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata

ART. 27

(1) Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractual respectiv.

(2) In cazul in care se solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

ART. 28

(1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:

a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;

b) sa depuna candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;

c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

 

SECTIUNEA a 5-a Reguli de publicitate

ART. 29

(1) Pentru a se asigura transparenta atribuirii contractelor de achizitie si incheierii acordurilor-cadru trebuie publicate anunturi de participare si de atribuire, in conformitate cu prevederile prezentului capitol ;

(2) In cazul contractelor a caror valoare estimata este mai mare de 130000 euro trebuie incluse in anunturile prevazute la alin. (1) cel putin informatiile cuprinse in anexa nr. 3.

ART. 30

Anunturile de participare trebuie publicate atunci cand:

a) se initiaza procedura de licitatie deschisa, sau licitatie restransa, pentru atribuirea contractului de achizitie sau pentru incheierea acordului-cadru;

ART. 31

(1) Anuntul de participare se publica pe site-ul oficial al unitatii achizitoare care initiaza procedura de atribuire a contractului de achizitie

ART. 32

In 48 de zile de la finalizarea unei proceduri de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere, trebuie publicat un anunt de atribuire numai in cazul contractelor de achizitie a caror valoare estimata este mai mare decat 130000 euro. Acest anunt va fi publicat pe site-ul oficial al unitatii achizitoare.

 

SECTIUNEA a 7-a Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

ART. 33

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in prezentul Regulament, trebuie sa fie transmise in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.

(3) Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective.

ART. 34

(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

a) prin posta;

b) prin fax;

c) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-b).

(2) Se pot impune, in documentatia de atribuire, modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.

ART. 35

(3) In cazul in care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

ART. 36

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 33 alin. (1)

(2) Se poate impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, sa fie confirmata, intr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice.

ART. 37

(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau de a depune oferta direct la sediul subunitatii care a initiat procedura sau la o alta adresa indicata de aceasta.

 

SECTIUNEA a 8-a Reguli de evitare a conflictului de interese

ART. 38

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, trebuie luate toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.

ART. 39

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant.

ART. 40

Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct in procesul de erificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

ART. 41

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:

a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/ candidati sau persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;

b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;

c) persoane care constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

ART. 42

Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

 

CAP. III Proceduri de atribuire

SECTIUNEA  1-a Licitatia deschisa

ART. 43

Licitatia deschisa se initiaza prin publicarea, in conformitate cu prevederile art. 31, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de oferte.

ART. 44

Perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 10 zile.

ART. 45

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.

(2) Documentatia de atribuire se publica pe siteul oficial al unitatii achizitoare.

ART. 46

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata.

(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile aferente – catre toti operatorii economici care au obtinut, in conditiile

prezentului Regulament, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

(4) In cazul in care documentatia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial al unitatii achizitoare, aceasta are obligatia de a publica si raspunsurile la solicitarile de clarificari.

ART. 47

Unitatea achizitoare are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in anuntul de participare si/sau in documentatia de atribuire.

 

SECTIUNEA a 3-a Licitatia restransa

ART. 48

(1) Procedura de licitatie restransa se desfasoara, in doua etape:

a) etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire.

ART. 49

Licitatia restransa se initiaza prin publicarea, in conformitate cu prevederile art. 31, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.

ART. 50

Perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 10 zile.

ART. 51

(1) Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru prima etapa a procedurii de licitatie restransa.

(2) In etapa prevazuta la art. 48 alin. (1) lit. a), se poate limita numarul de candidati care vor fi selectati pentru a depune oferta, cu conditia sa existe un numar suficient de

candidati disponibili. Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii obiective si nediscriminatorii, referitoare numai la capacitatea tehnica si economico-financiara.

(3)in anuntul de participare trebuie indicate criteriile de selectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor care se intentioneaza sa se selecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

ART. 52

(1) Numarul de candidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.

(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, se poate lua decizia de a:

a) anula procedura de licitatie restransa;

b) continua procedura de licitatie restransa numai cu acei candidati care indeplinesc criteriile solicitate, in masura in care numarul acestora este, totusi, suficient pentru a asigura o concurenta reala.

ART. 53

(1) etapa a doua a procedurii de licitatie restransa se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare tuturor candidatilor selectati.

(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie.

ART. 54

(1) Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putinurmatoarele informatii:

a) referinte privind anuntul de participare publicat;

b) data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;

c) adresa la care se transmit ofertele;

d) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

e) data deschiderii ofertelor;

f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor, prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.

ART. 55

Invitatia de participare se transmite cu cel putin 10 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

ART. 56

(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata.

(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile aferente – catre toti candidatii selectati, luand masuri pentru a nu dezvalui

identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

(4) In cazul in care documentatia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial al unitatii achizitoare, aceasta are obligatia de a publica si raspunsurile la solicitarile de clarificari.

ART. 57

Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in invitatia de participare si/sau in documentatia de atribuire.

 

SECTIUNEA a 6-a Negocierea

ART. 58

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere numai in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise sau restranse, nu a fost prezentata nici o oferta sau au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa sau licitatie restransa si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;

b) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere;

d) atunci cand este necesara achizitionarea unor servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

- serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru unitatea achizitoare sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

- valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

f) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de servicii, unitatea achizitoare isi propune sa achizitioneze noi servicii, care sunt similare serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial, iar noile servicii, constau in repetarea unor servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;

- valoarea estimata a contractului initial de servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca unitatea achizitoare are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

 

SECTIUNEA a 7-a Cererea de oferte

ART. 59

Procedura de cerere de oferte poate fi aplicata numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie este mai mica decat echivalentul in lei a 130.000 euro.

ART. 60

Procedura de cerere de oferte se initiaza prin publicarea pe site-ul oficial al unitatii achizitoare a unei invitatii de participare.

(2) Invitatia de participare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) data limita stabilita pentru primirea ofertelor;

b) adresa la care se transmit ofertele;

c) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;

d) daca se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora;

e) o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie ce urmeaza sa fie atribuit;

f) modul de obtinere a documentatiei de atribuire.

ART. 61

Invitatia de participare se publica cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

ART. 62

Unitatea achizitoare are obligatia de a deschide ofertele la data si locul indicate in invitatia de participare si/sau in documentatia de atribuire.

 

CAP. IV Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica

SECTIUNEA 1 Acordul-cadru

ART. 63

(1) Unitatea achizitoare are obligatia de a incheia acordulcadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru incheierea unui acord-cadru unitatea achizitoare are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 7 numai in circumstantele specifice prevazute in prezentul Regulament.

ART. 64

Unitatea achizitoare nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.

ART. 65

(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica in special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv.

(2) Contractele care se atribuie in baza unui acord-cadru nu pot fi incheiate decat intre autoritatea/autoritatile contractante si operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv.

ART. 66

Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, unitatea achizitoare nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/ conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv.

ART. 67

Unitatea achizitoare are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selectie si atribuire prevazute la cap. V.

ART. 68

(1) In cazul in care unitatea achizitoare incheie acordul cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:

a) obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica;

b) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in propunerea financiara si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior.

(2) Unitatea achizitoare are obligatia de a atribui contractele de achizitie subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.

(3) De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, unitatea achizitoare are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.

ART. 69

In cazul in care unitatea achizitoare incheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, numarul acestora nu poate fi mai mic de 3, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte corespunzatoare.

ART. 70

(1) In cazul in care unitatea achizitoare incheie acordul -cadru cu mai multi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:

a) obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea tehnica;

b) pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara.

(2) Unitatea achizitoare are dreptul de a atribui contracte de achizitie subsecvente unui acord-cadru incheiat cu mai multi operatori economici:

a) fie fara reluarea competitiei;

b) fie prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(3) Unitatea achizitoare are dreptul de a atribui contracte de achizitie in conditiile prevazute la alin. (2) lit. a) numai daca toate elementele/conditiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite in acordul-cadru.

(4) Unitatea achizitoare are dreptul de a atribui contracte de achizitie in conditiile prevazute la alin. (2) lit. b):

a) fie respectand elementele/conditiile prevazute in acordul-cadru;

b) fie, daca nu toate elementele/conditiile au fost clar prevazute in acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, daca se considera necesar, unor alte elemente/conditii prevazute in caietul de sarcini elaborat pentru incheierea acordului-cadru respectiv.

ART. 71

In cazul prevazut la art. 70 alin. (4) lit. b), unitatea achizitoare are obligatia de a relua competitia respectand urmatoarea procedura:

a) pentru fiecare contract ce urmeaza a fi atribuit, unitatea achizitoare consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;

b) Unitatea achizitoare fixeaza un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, in acest sens avand obligatia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

c) ofertele se prezinta in scris, iar continutul lor ramane confidential pana cand termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat;

d) Unitatea achizitoare atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai buna oferta, pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia in temeiul careia a fost incheiat acordul-cadru.

 

CAP. V Atribuirea contractului de achizitie publica

SECTIUNEA 1 Oferta. Oferte alternative

ART. 72

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

ART. 73

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre unitatea achizitoare.

ART. 74

(1) Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite in anuntul sau in invitatia de participare.

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

(3) Oferta depusa la o alta adresa a unitatii achizitoare decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

(4) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor

PARAGRAFUL 1 Criterii de calificare si selectie

ART. 75

Se pot aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c) situatia economica si financiara;

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 86 alin. lit. f).

ART. 76

(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii unor criterii de calificare si selectie formulate in conformitate cu prevederile art. 75.

(2) Este interzis a se impune candidatilor/ofertantilor obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte. Daca se considera necesar, pot fi solicitate clarificari sau completari ale documentelor prezentate.

ART. 77

Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevazute la art. 75 lit. c) si d), trebuie precizate in cadrul anuntului de participare cerintele minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati calificati, conform prevederilor paragrafelor 4 si 5 din prezenta sectiune.

 

PARAGRAFUL 2 Situatia personala a candidatului sau a ofertantului

ART. 78

Se exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

ART. 79

Se poate exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre unitatea achizitoare, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d).

ART. 80

(1) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, se pot solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente

(2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181din OUG 34/2006, poate fi acceptata o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

 

PARAGRAFUL 3 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

ART. 81

Se va solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.

 

PARAGRAFUL 4 Situatia economica si financiara

ART. 82

In cazul in care se solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci se va indica in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.

ART. 83

Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

a) declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b) bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;

c) declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara,

care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz se va lua in considerare si data la care

operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.

ART. 84

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

 

PARAGRAFUL 5 Capacitatea tehnica si/sau profesionala

ART. 85

(1) In cazul in care se solicita demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale, atunci se va indica in documentatia de atribuire si informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.

(2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.

ART. 86

In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, se poate solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:

a) o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor  certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.

b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;

c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

d) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;

e) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;

f) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;

g) informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;

h) informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.

ART. 87

In cazul in care serviciile care urmeaza sa fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, se pot verifica/controla – direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati – capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.

ART. 88

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

PARAGRAFUL 6 Standarde de asigurare a calitatii

ART. 89

In cazul in care se solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, se vor avea in vedere sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

ART. 90

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

PARAGRAFUL 7 Standarde de protectie a mediului

ART. 91

In cazul in care solicita ca demonstrarea masurilor prevazute la art. 86 lit. f) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci se va avea in vedere:

a) fie Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);

b) fie standardele de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.

ART. 92

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

SECTIUNEA a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achizitie

ART. 93

In anuntul de participare trebuie precizat criteriul de atribuire a contractului de achizitie

ART. 94

(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achizitie poate fi numai:

a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;

b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

ART. 95

(1) In cazul aplicarii criteriului “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. In cazul in care, din motive obiective, este imposibila stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, se va indica in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire cel putin ordinea descrescatoare a importantei factorilor de evaluare care urmeaza sa fie utilizati.

(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(3) Factorii de evaluare a ofertei, precum si ponderea relativa a acestora sau algoritmul de calcul trebuie sa fie definiti clar in documentatia de atribuire, si trebuie sa aiba legatura concreta cu specificul contractului .

SECTIUNEA a 4-aStabilirea ofertei castigatoare

ART. 96

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire, in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse.

ART. 97

(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, se pot solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

(2) Este interzis ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.

ART. 98

Contractul de achizitie se incheie cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.

SECTIUNEA a 5-a Informarea candidatilor si a ofertantilor

ART. 99

(1) Unitatea achizitoare are obligatia de a informa candidatii/ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achizitie, incheierea acordurilor-cadru, sau, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri, in scris si cat mai curand posibil,

(2) In cadrul comunicarii se vor informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:

a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;

b) pentru fiecare oferta respinsa, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele in temeiul carora oferta a fost considerata

inacceptabila, neconforma sau necorespunzatoare, indeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerintelor de functionare si performanta prevazute in caietul de sarcini;

c) fiecarui ofertant care a prezentat o oferta acceptabila, conforma si corespunzatoare, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale

ofertei/ofertelor castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie sau, dupa caz, ale ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru.

ART. 100

Anumite informatii din cele prevazute la art. 99 alin. (2) lit. c), pot sa nu fie comunicate dar numai in situatia in care divulgarea acestora:

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public;

b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia.

SECTIUNEA a 6-a Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie

ART. 101

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 98, se poate anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte

de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:

a) nu a fost depusa nici o oferta

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzatoare;

c) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

(2) In sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f);

b) unitatea achizitoare se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit.

a)-f).

ART. 102

Se va comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

CAP. VI Dosarul achizitiei

ART. 103

Dosarul achizitiei se va intocmi pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru incheiat.

ART. 104

Dosarul achizitiei se pastreaza 3 ani de la data finalizarii contractului respectiv.

ART. 105

(1) Dosarul achizitiei trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) nota privind determinarea valorii estimate;

c) anuntul de participare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;

d) documentatia de atribuire;

g) raportul procedurii de atribuire;

h) contractul de achizitie /acordul-cadru, semnate;

i) anuntul de atribuire

(2) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) lit. g) se elaboreaza inainte de incheierea contractului de achizitie /acordului-cadru/ si cuprinde cel putin urmatoarele

elemente:

a) denumirea si sediul unitatii achizitoare;

b) obiectul contractului de achizitie /acordului-cadru sau sistemului de achizitie dinamic;

c) daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;

d) daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;

e) denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;

f) denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;

g) daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de

scazute;

h) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare si motivele care au stat la baza acestei decizii;

i) in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au declarat ca o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;

j) daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.

CAP. VII SANCTIUNI

ART. 106

Încălcarea prevederilor prezentului Regulament se sanctioneaza in conformitate cu dispozitiile Contractului Colectiv de Munca.