Norme de aplicare regulament

NORME

privind aplicarea REGULAMENTULUI pentru atribuirea contractelor de servicii prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulament.

(2) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, unitatea achizitoare definita la art. 3, lit. e) din Regulament, are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care constată apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 38-42 din Regulament, unitatea achizitoare are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.

Art. 2

(1) În aplicarea prezentelor norme, unitatea achizitoare, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie numit în continuare compartiment de achiziţii, are următoarele atribuţii principale:

a)elaborarea programului anual al achiziţiilor de servicii prevazute in anexa 2B la O.U.G. nr.

34/2006 denumit in continuare program anual, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unitatii achizitoare;

b)elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire;

c)îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Regulament;

d)aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

e)constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei.

(2)Celelalte compartimente ale unităţii achizitoare au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea

problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.

Art. 3

(1)Unitatea achizitoare are obligaţia de a stabili programul anual.

(2)Programul anual se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului

în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care unitatea achizitoare intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor.

(3)Unitatea achizitoare are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual, de a ţine cont de:

a)necesităţile obiective de servicii din categoria celor prevăzute în anexa 2B la O.U.G. nr. 34/2006;

b)gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);

c)anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate.

(4)După aprobarea bugetului, unitatea achizitoare are obligaţia de a-şi definitiva programul anual în

funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri.

(5)Programul anual trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la:

a)obiectul contractului/acordului-cadru;

b)codul vocabularului comun al achiziţiilor (CPV);

c)valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro;

d)procedura care urmează să fie aplicată;

e)data estimată pentru începerea procedurii;

f)data estimată pentru finalizarea procedurii;

g)persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

(6)Programul anual se aprobă de conducătorul unităţii achizitoare, conform atribuţiilor legale ce îi

revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

(7)Unitatea achizitoare are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul

anual, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor alin. (6).

(8)În cazul în care modificările prevăzute la alin. (7) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au

fost cuprinse iniţial în programul anual, introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.

Art. 4

(1)În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare

prevăzute de Regulament pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă intră în

responsabilitatea exclusivă a unităţii achizitoare.

(2)Compartimentul de achiziţii are obligaţia de a elabora o notă justificativă în toate situaţiile în

care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia

restrânsă.

(3)Nota justificativă se aprobă de conducătorul unităţii achizitoare, conform atribuţiilor legale ce îi

revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei.

(4)În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie să

conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării, conform regulilor prevăzute în cap. II

secţiunea a 2-a din Regulament, valorii contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit.

Art. 5

(1)Unitatea achizitoare are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai dacă sunt

îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) serviciile sunt cuprinse în programul anual, cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii

contractului este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau unui caz fortuit;

b)sunt identificate sursele de finanţare prin care se asigură fondurile necesare în vederea îndeplinirii

contractului de achiziţie;

c)este întocmită documentaţia de atribuire.

CAPITOLUL II: Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire

SECŢIUNEA 1: Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie

Art. 6

Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 75 din Regulament, au ca scop

demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic

participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a

îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în

care oferta sa va fi declarată câştigătoare.

Art. 7

(1)Unitatea achizitoare nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a

contractului de achiziţie prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care:

a)nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie ce urmează să

fie atribuit;

b)sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie ce urmează să

fie atribuit.

(2)Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară

ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 77 din Regulament,

unitatea achizitoare trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe, elaborând în acest sens o

notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.

Art. 8

Unitatea achizitoare are dreptul de a impune ca cerinţă minimă, în raport cu situaţia economică şi

financiară a ofertanţilor/candidaţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari,

numai în cazul în care indicatorii respectivi au o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.

Art. 9

(1) Unitatea achizitoare are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea

prevederilor art. 9 din Regulament şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire.

(2)În cazul prevăzut la alin. (1), unitatea achizitoare are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau

mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. 75 din Regulament, cu condiţia ca setul de

cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la

fiecare lot în parte şi nu la întregul contract.

Art. 10

(1)Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de calificare, unitatea achizitoare trebuie să

precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii

economici urmează să le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot

confirma informaţiile respective.

(2)Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a

demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi

considerate edificatoare de către unitatea achizitoare.

(3)În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente

prezentate, unitatea achizitoare are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări

suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot

furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, unitatea achizitoare are obligaţia de a asigura o

perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmărilor solicitate.

(4)Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 79 lit. c) din Regulament,

ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta iniţial o declaraţie semnată de reprezentantul său

legal, prin care să confirme că nu se află în situaţia respectivă; ofertantul/candidatul are însă

obligaţia de a prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în măsura în care astfel de documente sunt

emise în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit, atunci când primeşte din partea unităţii

achizitoare o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adoptării deciziei de atribuire.

Art. 11

(1)În prima etapă a licitaţiei restrânse unitatea achizitoare are dreptul de a utiliza pentru selecţia

candidaţilor numai criteriile prevăzute la art. 75 lit. c) şi d) din Regulament.

(2)Selecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare şi care

are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a

licitaţiei restrânse. Selecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui

punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie

atribuit.

(3) Unitatea achizitoare are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de

atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaţilor

ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie a acestora.

SECŢIUNEA 2: Stabilirea criteriilor de atribuire

Art. 12

(1)În cazul în care criteriul utilizat este “preţul cel mai scăzut”, astfel cum este prevăzut la art. 94

alin. (1) lit. b) din Regulament, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea

preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură

tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii

economici participanţi la procedura de atribuire.

(2)Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice

minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

Art. 13

(1)În cazul în care criteriul utilizat este “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”,

astfel cum este prevăzut la art. 94 alin. (1) lit. a) din Regulament, stabilirea ofertei câştigătoare se

realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative

sau un algoritm specific de calcul.

(2)Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luaţi în considerare în

cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, se precizează

în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de

punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

Art. 14

(1) Unitatea achizitoare nu are dreptul de a utiliza cerinţele referitoare la calificare, ca factori de

evaluare a ofertelor.

(2)Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, unitatea achizitoare nu are dreptul de a

utiliza factori care:

a)nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie ce urmează să fie atribuit;

b)nu reflectă un avantaj real şi evident pe care unitatea achizitoare îl poate obţine prin utilizarea

factorului de evaluare respectiv.

(3)Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea

rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie. Pentru fiecare factor de

evaluare unitatea achizitoare are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a)importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate

fi punctat; sau

b)cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea

unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4)Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, unitatea achizitoare trebuie să fie în măsură să

motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborând în acest sens o

notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.

CAPITOLUL III: Publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare şi a anunţurilor de

atribuire

Art. 15

(1)Unitatea achizitoare are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile/invitaţiile de

participare şi anunţurile de atribuire către serviciul care are atribuiţii în domeniul IT din cadrul

aparatului central al regiei numit în continuare serviciul IT.

(2)Transmiterea spre publicare a anunţurilor/invitaţiilor se realizează prin mijloace electronice.

Art. 16

În cazul în care unitatea achizitoare care a transmis spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare

constată că în forma sau în conţinutul anunţului/invitaţiei de participare publicat/publicate există

erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia ca înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor,

să informeze serviciul IT asupra constatării şi să solicite acestuia anularea anunţului/invitaţiei

respectiv/respective. În acest caz unitatea achizitoare trebuie să fie în măsură să motiveze anularea

anunţului/invitaţiei.

Art. 17

Anunţurile/invitaţiile de participare transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate

iniţial sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere prevăzute în

prezentul capitol.

Art. 18

(1) Serviciul IT are obligaţia de a publica anunţurile pe site-ul oficial al regiei în cel mult două zile

lucrătoare de la data transmiterii acestora de către unităţile achizitoare.

(2)Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor, unitatea achizitoare are

obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 2 zile lucrătoare, necesară pentru primirea şi

publicarea anunţurilor/invitaţiilor de participare de către serviciul IT.

Art. 19

În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât echivalentul în lei a 130000 euro,

unitatea achizitoare are obligaţia de a include în conţinutul anunţurilor cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1.

Art. 20

(1) Anunţul de atribuire se va transmite spre publicare în cel mult 48 zile de la finalizarea procedurii

de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere;

(2) Fără a aduce atingere art. 32 din Regulament, în cazul contractelor a căror valoare estimată este

mai mare decât echivalentul în lei a 130000 euro, unitatea achizitoare are obligaţia de a respecta prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 34/2006.

CAPITOLUL IV: Aplicarea procedurilor de atribuire

SECŢIUNEA 1: Licitaţia deschisă

Art. 21

(1)În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a

ofertelor, unitatea achizitoare are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a

obţine documentaţia de atribuire.

(2)Unitatea achizitoare are obligaţia de a preciza în anunţul de participare dacă documentaţia de

atribuire urmează să fie obţinută:

a)în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau

b)prin accesarea directă şi nerestricţionată a unui fişier electronic, care va fi disponibil pe site-ul oficial al regiei.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 36 şi 45 din Regulament.

Art. 22

(1)În cazul în care unitatea achizitoare primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile

documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări, respectând

prevederile art. 46 alin. (2) şi (3) din Regulament.

(2)În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin

asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil pe site-ul oficial al

regiei, unitatea achizitoare are obligaţia, respectând prevederile art. 46 alin. (2) din Regulament, de

a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire,

prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod

similar cu accesul la fişierul iniţial.

Art. 23

(1)Unitatea achizitoare are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de

participare.

(2)Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3)În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor

care se încadrează în una dintre următoarele situaţii:

a)au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în

anunţul de participare;

b)nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire.

(4)Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de

evaluare, de experţii cooptaţi şi de reprezentanţii operatorilor economici, în care se consemnează

modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor,

elementele principale ale fiecărei oferte.

(5)Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere

tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost

sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.

(6)Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la

evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei

de deschidere a ofertelor.

Art. 24

(1)În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor

criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 75 din Regulament, comisia de

evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în

parte.

(2)Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de

vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le

implică.

(3)Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

(4)Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

Art. 25

Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are

dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru

demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 75 din

Regulament, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.

Art. 26

(1)Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a)se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3);

b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare;

c)constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în

considerare din următoarele motive:

- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte

alternative;

- respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

d)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de

protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 16

alin. (2) din Regulament;

e)preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv;

(2)Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a)nu satisface cerinţele caietului de sarcini;

b)conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase

pentru unitatea achizitoare;

c)conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu

pot fi justificate.

Art. 27

(1)Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte

care pot fi considerate admisibile.

(2)Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de

atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

Art. 28

(1)După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în

conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) din Regulament, un raport al procedurii de atribuire,

care se înaintează compartimentului de achiziţii şi conducătorului unităţii achizitoare, în vederea

încheierii contractului.

(2)Compartimentul de achiziţii are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul

aplicării procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului

procedurii de atribuire.

(3)Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.

SECŢIUNEA 2: Licitaţia restrânsă

Art. 29

În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a

candidaturilor, unitatea achizitoare are obligaţia de a asigura oricărui operator economic

posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de

atribuire.

Art. 30

După expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili

candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de

participare.

Art. 31

(1)În cazul în care numărul candidaţilor selectaţi conform prevederilor art. 51 alin. (2) din

Regulament este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunţul de participare, fie datorită

faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului că o parte dintre candidaţi

nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare, unitatea achizitoare are dreptul de a trece la etapa a

doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidaţi selectaţi este de cel puţin 3.

(2)După ce a finalizat selectarea candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un

raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului

unităţii achizitoare spre aprobare.

(3)Compartimentul de achiziţii are obligaţia de a informa toţi candidaţii în legătură cu rezultatul

aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obţinerea aprobării prevăzute la alin.

(2); candidaţilor respinşi sau neselectaţi trebuie să li se comunice şi motivele concrete care au stat la

baza deciziei de respingere a candidaturilor respective.

Art. 32

(1)Unitatea achizitoare are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei

restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi, respectând prevederile art. 53-55 din

Regulament.

(2)Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună, iar

unitatea achizitoare nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă.

(3)În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse, prevederile art. 21-28 se aplică în mod corespunzător

SECŢIUNEA 3: Negocierea

Art. 33

Înainte de iniţierea procedurii de negociere, unitatea achizitoare are obligaţia de a verifica întrunirea

condiţiilor prevăzute la art. 58 din Regulament. Rezultatul verificării se concretizează prin

elaborarea notei justificative prevăzute la art. 4, care devine parte a dosarului achiziţiei.

Art. 34

Iniţierea procedurii de negociere se realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la

negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulţi operatori economici.

SECŢIUNEA 4: Cererea de oferte

Art. 35

Cererea de oferte se iniţiază prin publicarea unei invitaţii de participare pe site-ul oficial al regiei.

Art. 36

(1)În perioada cuprinsă între data publicării invitaţiei de participare şi data limită de depunere a

ofertelor, unitatea achizitoare are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a

obţine documentaţia de atribuire.

(2)Unitatea achizitoare are obligaţia de a preciza în invitaţia de participare dacă documentaţia de

atribuire urmează să fie obţinută:

a)în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau

b)prin accesarea directă şi nerestricţionată a unui fişier electronic, care va fi disponibil pe site-ul

oficial al regiei.

(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 36 şi 45 din Regulament.

Art. 37

(1)După transmiterea invitaţiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt

similare cu cele prevăzute la art. 22-28, pentru aplicarea licitaţiei deschise.

CAPITOLUL V: Acordul-cadru

Art. 38

În sensul prevederilor art. 64 din Regulament, unitatea achizitoare:

a)nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri

excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce

urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;

b)nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât

cele stabilite prin acordul-cadru;

c)nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de

tipuri sau natură diferite unele faţă de altele;

d)nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii

economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi

condiţiilor prevăzute în respectivul acord;

e)nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă unitate achizitoare care nu este parte în acordul-cadru respectiv;

f)fără a aduce atingere prevederilor art. 14 din Regulament, are obligaţia de a impune condiţii

minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract

subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru.

Art. 39

Documentaţia de atribuire trebuie să conţină, alături de elementele prevăzute la art. 15 alin. (2) din

Regulament, şi un set minim de informaţii specifice referitoare la:

a)numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a

acordului-cadru ce urmează să fie încheiat;

b)opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiţiei

sau prin reluarea competiţiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulţi

operatori economici;

c)criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor

subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective

urmează să se realizeze prin reluarea competiţiei;

d)calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum şi calendarul estimativ de atribuire a

contractelor subsecvente;

e)estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acordcadru;

f)estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract

subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Art. 40

(1)Prin încheierea unui acord-cadru, unitatea achizitoare îşi asumă, faţă de operatorul/operatorii

economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, următoarele obligaţii principale:

a)să nu iniţieze, pe durata acordului-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează

să achiziţioneze serviciile care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia cazului în

care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au

capacitatea de a răspunde solicitărilor unităţii achizitoare;

b)să atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de

câte ori intenţionează să achiziţioneze serviciile care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv,

respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.

(2)Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru îşi asumă ca

obligaţie principală faţă de unitatea achizitoare prestarea de servicii, astfel cum a fost prevăzut în

acordul-cadru respectiv, ori de câte ori unitatea achizitoare solicită acest lucru.

(3)Solicitarea unităţii achizitoare, adresată operatorului economic pentru a presta, se materializează

prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

Art. 41

(1)Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite,

elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la:

a)obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea

tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte descrierea

serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de prestare

începând din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost

luate în considerare în procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice;

b)preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe

care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară;

c)condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor, după caz;

d)orice alte elemente/clauze pe care unitatea achizitoare le consideră necesare.

(2)În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele

subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie să prevadă:

a)elementele/condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord;

b)elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor

subsecvente.

Art. 42

(1)În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele

subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, unitatea achizitoare are obligaţia, ori

de câte ori decide achiziţionarea serviciilor care fac obiectul acordului respectiv, să transmită

concomitent o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai

acordului-cadru.

(2)Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a)cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să

fie atribuit;

b)cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de

atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului economic

căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de atribuire elaborată

pentru încheierea acordului-cadru;

c)cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă şi data limită până la care operatorii

economici au dreptul de a depune/transmite noua ofertă.

(3)Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de prestare, nivel

calitativ şi de performanţă şi/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute

conform dispoziţiilor art. 41 alin. (2) lit. b).

(4)Data limită până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă se

stabileşte de unitatea achizitoare care are, în acest sens, obligaţia de a ţine cont de aspecte precum

complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea

noii oferte şi transmiterea acesteia; unitatea achizitoare poate să consulte operatorii economici cu

privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioadă cât mai scurtă de timp.

(5)Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile

care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze

elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 41 alin. (2) lit. a).

(6)În cazul în care, în urma reofertării, unitatea achizitoare nu obţine îmbunătăţiri ale

elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia de a atribui

contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acorduluicadru,

prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.

Art. 43

(1)În cazul în care operatorul economic căruia unitatea achizitoare îi transmite o solicitare pentru

încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece

cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea prevăzută la art. 39 lit. f), unitatea

achizitoare are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care

nu poate fi acoperită de respectivul operator economic, numai în cazul în care:

a)acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b)deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au

capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă.

(2)În cazul în care operatorul economic căruia unitatea achizitoare îi transmite o solicitare pentru

încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria

culpă, unitatea achizitoare are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea

întregii cantităţi necesare.

(3)Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru

neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.

CAPITOLUL VI: Evaluarea ofertelor

Art. 44

(1)Unitatea achizitoare are obligaţia de a desemna pentru atribuirea contractelor de achiziţie

publică persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2)Comisia de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul compartimentului de achiziţii, a compartimentului financiar  si a compartimentului juridic .

(3)Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru

atribuirea fiecărui contract în parte, cât şi pentru atribuirea mai multor contracte prin Decizie a sefului de ocol.

Art. 45

(1)Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului este, totodată, şi preşedinte al comisiei de

evaluare.

(2)Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a)deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;

b)verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea

au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

c)realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul;

e)realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de negociere;

f)verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care

acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;

g)verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în

fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie;

h)stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării

ofertelor respective în această categorie;

i)stabilirea ofertelor admisibile;

j)aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi

stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;

k)în cazuri justificate conform prevederilor art. 101 din Regulament, elaborarea unei propuneri de

anulare a procedurii de atribuire;

l)elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 105 alin. (2)

din Regulament.

(3)Unitatea achizitoare are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de

evaluare.

(4) Unitatea achizitoare are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru

de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive

obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare.

După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către

membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de

atribuire.

Art. 46

(1)Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii unităţii

achizitoare cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experţi din cadrul altor compartimente

ale unităţii achizitoare sau a unor experţi externi.

(2)Propunerea prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale

experţilor care urmează să fie cooptaţi în comisia de evaluare şi să justifice necesitatea participării

lor la procesul de evaluare.

(3)Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă, după caz, numai la:

a)verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;

b)analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le

pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c)analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau

anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

(4)Experţii cooptaţi pot fi nominalizaţi odată cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în

funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(5)Experţii cooptaţi pentru probleme specifice de natura celor prevăzute la alin. (3) nu au drept de

vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire

la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere.

(6)Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare

adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor

câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului

achiziţiei publice.

Art. 47

(1)Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi au obligaţia de a

păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii

prezentate de către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora

de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2)Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii,

disciplinar sau penal.

(3)Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a

participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi.

(4)Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, secţiunea a

8-a din Regulament, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât şi experţilor cooptaţi.

Art. 48

(1)Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o

declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 47

şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

(2)Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în

cadrul procesului de evaluare.

(3)În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii

cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a

solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de

incompatibilitate pot fi sesizate unităţii achizitoare şi de către terţi.

(4)În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, unitatea achizitoare are obligaţia de a verifica cele

semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror

aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.

Art. 49

(1)Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către preşedintele comisiei de comun

acord cu membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii

şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor.

(2)Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi din

numărul membrilor săi.

(3)În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se

reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte.

(4)În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) să nu fie respectate datorită unor

eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, atunci preşedintele comisiei va

solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a

ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un

acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor săi.

(5)Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi

prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la

raportul procedurii de atribuire.

Art. 50

(1)În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis

să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia

personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară,

precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor

respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de

timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate

măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util ofertanţilor/candidaţilor.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a

solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre

următoarele situaţii:

a)în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că, în caz de neprezentare a

respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect

descalificarea ofertantului/candidatului;

b)ofertantul/candidatul respectiv, deşi cunoştea cerinţele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre

documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire;

c)prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu

ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducându-se atingere principiului tratamentului egal.

Art. 51

Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de

confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru

transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară,

precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de

evaluare.

Art. 52

(1)În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare

clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt

concludente, oferta sa va fi considerată neconformă.

(2)În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii

tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă.

(3)În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii

financiare, oferta sa va fi considerată neconformă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 53 alin. (2).

Art. 53

(1)Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În

cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerată

neconformă.

(2)Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a)dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar,

iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b)dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în

litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

Art. 54

Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

Art. 55

(1)Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, în

conformitate cu prevederile art. 96 din Regulament.

(2)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie se face pe baza criteriului “oferta cea mai

avantajoasă din punct de vedere economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru

fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în

documentaţia de atribuire.

(3)În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească

clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(4)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie se face pe baza criteriului “preţul cel mai

scăzut”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor în lei, fără TVA, a fiecărei

oferte în parte şi prin întocmirea, în ordine descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe

baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

Art. 56

(1)După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul

procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de

preşedintele acesteia.

(2)Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului unităţii achizitoare spre aprobare.

CAPITOLUL VII: Garanţii

SECŢIUNEA 1: Garanţia de participare

Art. 57

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja unitatea achizitoare faţă

de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată

până la încheierea contractului de achiziţie sau a acordului-cadru.

Art. 58

Unitatea achizitoare are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea

la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în

care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi

următoarele informaţii:

a)cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea

estimată a contractului de achiziţie /acordului-cadru;

b)perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada de

valabilitate a ofertei.

Art. 59

(1)Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în

original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

(2)Unitatea achizitoare nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o

anumită bancă, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire.

(3)Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria unităţii achizitoare:

a)a unui ordin de plată sau filă cec, cu condiţia confirmării acestora de către banca emitentă, până la

data deschiderii ofertelor;

b)a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.

(4)În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea

ofertelor.

Art. 60

(1)Unitatea achizitoare are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel

suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de

valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie /acordul-cadru în

perioada de valabilitate a ofertei.

(2)În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.

Art. 61

(1)Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind

câştigătoare, se restituie de unitatea achizitoare în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii

garanţiei de bună execuţie.

(2)Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se

returnează de unitatea achizitoare după semnarea contractului de achiziţie publică cu

ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile

lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

SECŢIUNEA 2: Garanţia de bună execuţie

Art. 62

(1)Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării

unităţii achizitoare de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

(2)Unitatea achizitoare are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de

constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să

depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA.

(3)În cazul atribuirii unui contract a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută

la art. 59 din Regulament, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de

negociere, unitatea achizitoare are dreptul de a solicita constituirea garanției de bună execuție prin rețineri succesive din plățile datorate pentru serviciile prestate a unei cote procentuale astfel îincât la ultima plată să fie constituită garanția de bună execuție sau de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie.

Art. 63

(1)De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care devine

anexă la contract.

(2)În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, unitatea achizitoare

are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

(3)Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din

sumele datorate pentru facturi parţiale. Sumele reținute pot fi depozitate în contul unității achizitoare sau într-un cont bancar de garanții.  În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont

la dispoziţia unităţii achizitoare, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de

către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, unitatea achizitoare urmează să alimenteze acest cont prin

reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite

drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Unitatea achizitoare va dispune ca

banca să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

Art. 64

Unitatea achizitoare are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe

parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi

îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de

bună execuţie unitatea achizitoare are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând

obligaţiile care nu au fost respectate.

Art. 65

(2)Unitatea achizitoare are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14

zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă

nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

CAPITOLUL VIII: Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 66

(1) Unitatea achizitoare are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului

de achiziţie sau a acordului-cadru.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unitatea achizitoare are dreptul de a finaliza procedura

de atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 101din Regulament.

Art. 67

(1)Compartimentul de achiziţii are obligaţia de a comunica tuturor candidaţilor/ofertanţilor

rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 99 – 100 din Regulament.

(2)Comunicarea către ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/câştigători trebuie să conţină

şi invitaţia pentru semnarea contractului sau, după caz, a acordului-cadru.

Art. 68

(1)Ca parte integrantă a contractului de achiziţie se constituie cel puţin următoarele documente:

a)propunerea tehnică şi propunerea financiară;

b)graficul de îndeplinire a contractului;

c)graficul de plăţi;

d)garanţia bancară de bună execuţie, dacă este cazul.

(2)În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,

prevalează prevederile caietului de sarcini.

Art. 69

(1)În cazul în care părţi din contractul de achiziţie urmează să se îndeplinească de unul sau mai

mulţi subcontractanţi, unitatea achizitoare are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de

achiziţie respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii

nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor

constitui în anexe la contractul de achiziţie.

(2)Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii

nominalizaţi în ofertă fără acceptul unităţii achizitoare, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie

să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

Art. 70

(1)Preţul contractului de achiziţie este ferm, exprimat în lei sau, după caz, în valută.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul contractului de achiziţie poate fi ajustat, pentru

restul rămas de executat, numai în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează interesele

comerciale legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii

contractului sau a acordului-cadru.

(3)În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina ajustarea

preţului contractului următoarele:

a)modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale a

unor acte administrative, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora

s-a fundamentat preţul contractului;

b)creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ

costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(4)Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie trebuie să fie stabilit, pe cât posibil,

înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie. Unitatea

achizitoare va preciza, atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie

încheiat, informaţii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină

inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de

achiziţie.

(5)Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe

baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei

proceduri.

(6)Orice ajustare a preţului trebuie să evidenţieze influenţa corectă pe care o exercită situaţia care

justifică eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se realizează numai pe baza

evoluţiei unor indici de preţ relevanţi, publicaţi de instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de

preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistică, indici bursieri sau alţii asemenea.

CAPITOLUL X: Soluţionarea contestaţiilor

Art. 71

(1) Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act

al unităţii achizitoare, cu incalcarea dispozitiilor regulamentului, are dreptul de a contesta actul

respectiv.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana care se considera vatamata se intelege orice

persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie pentru a carui atribuire se

aplica prevederile Regulamentului;

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al unităţii

achizitoare, de natura sa produca efecte juridice.

(4) Este considerat act al unităţii achizitoare:

a) orice act administrativ;

b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricarui alt act al unităţii achizitoare ori refuzul de al

emite;

c) orice alt act al unităţii achizitoare, altele decat cele prevazute la lit. a) sau b), care produce sau

poate produce efecte juridice.

(5) Obiectul contestatiei poate fi, dupa caz, anularea actului, emiterea ununui act, luarea de

masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

Art. 72

Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se considera vatamata se poate adresa unităţii

achizitoare care a organizat procedura de atribuire.

ANEXA Nr. 1: MODELE pentru anunţurile care se publică în conformitate cu

prevederile art. 17 şi 29

CAPITOLUL 1 : Anunţul de participare la licitaţia deschisă

Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau

a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie

electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul prestării serviciilor.

5.Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la

data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care

urmează să fie atribuite.

9.Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică

actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot

depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11.Termenul de finalizare sau durata contractului.

12.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate

solicita documentaţia de atribuire.

14.Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.

15._

a)Termenul limită de primire a ofertelor;

b)Adresa la care se transmit ofertele;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.

16.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.

17.Dacă este cazul, garanţiile solicitate.

18.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

19.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora

li s-a atribuit contractul.

20.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine

excluderea acestora din urmă

21.Criterii de calificare privind situaţia economico – financiară precum şi capacitatea tehnică şi

profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor

minime impuse.

22.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordulcadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

23.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

24.Criteriul de atribuire a contractului.

25.Alte informaţii.

CAPITOLUL 2: Anunţul de participare la licitaţia restrânsă

Achiziţia de servicii

1.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.

2.După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau

a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată.

3._

a)Procedura de atribuire aplicată;

b)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;

c)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;

d)Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapă suplimentară de licitaţie

electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].

4.Locul prestării serviciilor.

5.Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la

data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7.Opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare.

8.În cazul încheierii unui acord-cadru:

a)durata prevăzută pentru respectivul acord;

b)valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru;

c)în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecvenţa contractelor subsecvente care

urmează să fie atribuite.

9.Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indică

actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).

10.În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot

depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11.Termenul de finalizare sau durata contractului.

12.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13._

a)Data limită de primire a candidaturilor;

b)Adresa la care se transmit candidaturile;

c)Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.

14.Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.

15.După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora

li s-a atribuit contractul.

16.Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine

excluderea acestora din urmă (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile

art. 41).

17.Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnică şi

profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor

minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18.Pentru acordul-cadru:

a)numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordulcadru;

b)durata acordului-cadru;

c)dacă este cazul, motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.

19._

a)Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi;

b)criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile

prevederile art. 41).

20.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.

21.Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22.Alte informaţii.

 

CAPITOLUL 3: Anunţul de atribuire

 

Achiziţia de servicii

1.Denumirea şi adresa autorităţii contractante.

2.Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea

prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.

3.Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4.Data atribuirii contractului de servicii.

5.Criteriul de atribuire a contractului de servicii.

6.Numărul de oferte primite.

7.Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători.

8.Preţul sau gama preţurilor plătite.

9.Data publicării anunţului de participare.

10.Alte informaţii.